Zásady ochrany osobních údajů

 

 

       I.           OBECNÉ INFORMACE

 

Následující zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání webových stránek https://www.tel.io, https://mytel.io, https://mojetelio.cz/, https://mytelio.nl/, https://www1.mytelio.nl/, https://www2.mytelio.nl/, https://www3.mytelio.nl/, https://myphon.io/ (dále jen "webové stránky").

Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány s ohledem na platné předpisy o ochraně osobních údajů, zejména na obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme proto, abychom vám mohli nabídnout výše uvedené webové stránky.

Tyto zásady popisují, jak a za jakým účelem jsou vaše údaje shromažďovány a používány a jaké máte možnosti ve vztahu k osobním údajům.

Používáním těchto webových stránek dáváte souhlas se shromažďováním, používáním a předáváním vašich údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Kliknutím na pole o ochraně údajů v kontaktním formuláři dáváte souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souvislosti s dotazem v kontaktním formuláři.

     II.           SPRÁVCE

 

Správcem pro shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů, jak je stanoveno v GDPR, je společnost Telio Management GmbH, Holstenstraße 205, 22765 Hamburg, zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu v Hamburku - HR B 112181 -.

Pokud si přejete vznést úplnou námitku proti shromažďování, zpracování nebo používání vašich údajů námi podle těchto pokynů pro ochranu osobních údajů nebo pro jednotlivá opatření, můžete svou námitku směřovat na výše uvedeného správce. Tyto zásady ochrany osobních údajů si můžete kdykoli uložit a vytisknout.

    III.           OBECNÉ POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

 

1.       Přístupové údaje

Při používání těchto webových stránek o vás shromažďujeme informace. Automaticky zaznamenáváme informace o vašem chování při používání a vaší interakci s námi a registrujeme údaje o vašem počítači nebo mobilním zařízení. Shromažďujeme, ukládáme a používáme údaje o každém přístupu k naší online nabídce (tzv. soubory protokolu serveru). Přístupové údaje zahrnují název a URL načteného souboru, údaje a čas načtení, množství přenesených dat, oznámení o úspěšném načtení (kód odpovědi HTTP), typ a verzi prohlížeče, operační systém, URL odkazu (tj. předtím navštívenou stránku), IP adresu a poskytovatele, který žádost podal. Tyto údaje z protokolu používáme, aniž bychom je spojovali s vámi jako osobou nebo jiným profilováním, ke statistickým analýzám za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace naší online nabídky, ale také k anonymnímu zaznamenávání počtu návštěvníků našich webových stránek (návštěvnosti), jakož i k analýze rozsahu a typu využívání našich webových stránek a služeb a datového provozu, k vyhledávání a odstraňování chyb a ke zlepšování našich služeb. Vyhrazujeme si právo zpětně zkontrolovat údaje z protokolu, pokud existuje oprávněné podezření na nezákonné použití na základě konkrétních důkazů. IP adresy ukládáme po omezenou dobu do protokolových souborů, pokud je to nutné z bezpečnostních důvodů. IP adresy ukládáme také v případě, že máme konkrétní podezření na trestný čin v souvislosti s používáním našich webových stránek. Kromě toho ukládáme datum vaší poslední návštěvy v rámci vašeho účtu (např. při registraci, přihlášení, kliknutí na odkazy atd.).

2.       E-mailový kontakt

Pokud nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), ukládáme vaše údaje za účelem zpracování dotazu a také pro případ, že byste měli další dotazy. Ostatní osobní údaje ukládáme a používáme pouze v případě, že nám k tomu dáte souhlas nebo pokud je to ze zákona přípustné bez zvláštního souhlasu.

3.       Právní základy a doba uložení

Právním základem pro zpracování údajů podle výše uvedených bodů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším zájmem při zpracování údajů je zejména zajištění provozu a bezpečnosti webových stránek, zjednodušení používání webových stránek, jakož i zpracování vašich dotazů prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, uchováváme osobní údaje pouze po dobu, po kterou je to nezbytné pro splnění sledovaných účelů.

   IV.           VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

Podle platných zákonů máte různá práva týkající se vašich osobních údajů. Pokud si přejete tato práva uplatnit, směřujte svůj dotaz na adresu:

·          e-mailem na adresu Data.Protection.Officer@tel.io

·          nebo poštou s jasnou identifikací, kdo jste, na adresu: Data Protection Officer, Telio Management GmbH, Holstenstraße 205, 22765 Hamburg.

·          nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na webových stránkách tel.io nebo mytel.io.

 

Následující informace vám poskytnou přehled vašich práv.

1.       Právo na potvrzení a komunikaci

Máte právo od nás kdykoli získat potvrzení, zda jsou údaje, které se vás týkají, zpracovávány. V takovém případě máte kromě kopie těchto údajů právo na bezplatný přístup k osobním údajům, které jsou o vás uloženy. Máte také právo na následující informace:

·          účely zpracování;

·          kategorie zpracovávaných osobních údajů;

·          příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje zpřístupněny nebo jsou stále zpřístupňovány, zejména pokud jde o příjemce ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;

·          pokud je to možné, plánovanou dobu uchovávání údajů, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby;

·          existenci práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, nebo na omezení zpracování ze strany správce nebo na vznesení námitky proti tomuto zpracování;

·          existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu;

·          pokud osobní údaje nejsou získány od vás, veškeré dostupné informace o původu údajů;

 

 

Jako odpovědná společnost se vzdáváme automatizovaného rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

2.       Právo na opravu

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné údaje osobních údajů, které se vás týkají. S ohledem na účely zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňujícího prohlášení.

3.       Právo na výmaz ("právo být zapomenut")

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají, a my máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud se uplatní jeden z následujících důvodů:

·          osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

·          odvoláte souhlas, na němž je založeno zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a pokud neexistuje jiný právní důvod pro zpracování.

·          vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující zákonné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.

·          osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

·          osobní údaje musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje.

·          osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud jsme osobní údaje zveřejnili a jsme povinni podle článku 17 GDPR osobní údaje vymazat, podnikneme s ohledem na dostupné technologie a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, abychom informovali správce, kteří osobní údaje zpracovávají, že jste tyto správce požádali o výmaz veškerých odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopií či replikací.

4.       Právo na omezení zpracování

Máte právo získat od nás omezení zpracování, pokud některý z těchto případů z následujících důvodů:

·          přesnost osobních údajů zpochybňujete, a to na dobu, která správci umožní přesnost osobních údajů ověřit;

·          zpracování je protiprávní a vy nesouhlasíte s výmazem osobních údajů a požadujete omezení jejich použití;

·          osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

·          vznesli jste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad vašimi.

5.       Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom vám v tom bránili, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí automatizovaně. Při uplatnění práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo od nás jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

6.       Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týká a které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

7.       Právo odvolat souhlas týkající se ochrany osobních údajů

Máte právo odvolat souhlas udělený se zpracováním osobních údajů kdykoli.

8.       Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u hamburského pověřence pro ochranu osobních údajů a svobodu informací, Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg, jakož i v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týká, je protiprávní.

 

     V.           ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

 

Snažíme se maximálně chránit vaše údaje v rámci platných zákonů o ochraně osobních údajů a technických možností. Vaše osobní údaje předáváme v zašifrované podobě. Používáme kódovací systém SSL (Secure Socket Layer), ale přesto bychom rádi upozornili, že přenos dat online (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může představovat mezery v zabezpečení. Úplně ochránit data před přístupem třetích stran je nemožné. Kromě toho také nezaručujeme, že naše nabídka bude v určitou dobu dostupná; nelze vyloučit poruchy, přerušení nebo výpadky. Servery, které používáme, jsou pravidelně pečlivě zabezpečovány.

   VI.           AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

 

Na základě shromážděných osobních údajů nepoužíváme automatizované rozhodování.

VII. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM, ŽÁDNÉ PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DO ZEMÍ MIMO EU

  VII.           PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM, ŽÁDNÉ PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DO ZEMÍ MIMO EU

 

Vaše osobní údaje zpravidla používáme pouze v rámci naší společnosti. Pokud a nakolik využíváme třetí strany pro účely plnění smlouvy, získávají osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro příslušnou službu. V případě, že část zpracování údajů zadáváme externě ("zpracování objednávek"), jsou zpracovatelé objednávek smluvně zavázáni používat osobní údaje pouze v souladu s požadavky zákonů na ochranu osobních údajů a zaručit ochranu práv subjektu údajů. Údaje nejsou předávány orgánům nebo osobám mimo EU a ani se to neplánuje.

VIII.           POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Pokud máte přesto dotazy nebo obavy týkající se ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny na adrese Data.Protection.Officer@tel.io.