Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

 

       I.           Všeobecné

 

Následující Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na používání webových stránek www.tel.io , https://mytel.io , https://mojetelio.cz/ , https://www1.mytelio.nl/ (dále jen „webové stránky“).

 

Ochraně osobních údajů přikládáme velký význam. Shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme proto, abychom Vám mohli poskytovat obsah výše uvedených webových stránek.

 

Toto Prohlášení popisuje, jak a za jakým účelem jsou Vaše data shromažďována a využívána, jakož i možnosti volby, které máte v souvislosti s osobními údaji.

 

Používáním této webové stránky vyjadřujete souhlas se shromažďováním, využíváním a přenosem Vašich údajů v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

 

Jestliže v kontaktním formuláři kliknete do pole k ochraně osobních údajů, vyjadřujete tím souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů uvedených v kontaktním formuláři.

     II.           Správce

 

Správcem zodpovědným za shromažďování, zpracování a používání Vašich osobních údajů, ve smyslu GDPR, je společnost Telio Management GmbH, Holstenstraße 205, 22765 Hamburg, Německo, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Hamburku - HR B 112181 -.

 

Chcete-li vyjádřit námitku proti shromažďování, zpracovávání nebo využívání Vašich údajů naší společností podle tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů celkově nebo pro jednotlivá opatření, můžete tuto námitku směřovat na výše uvedeného správce. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů si kdykoliv můžete uložit a vytisknout.

    III.           Všeobecné používání webových stránek

 

1.       Údaje o přístupech

 

Když používáte tuto webovou stránku, sbíráme o Vás informace. Automaticky shromažďujeme informace o Vašem uživatelském chování a Vaší interakci s námi a zaznamenáváme data o Vašem počítači nebo mobilním zařízení. Shromažďujeme, uchováváme a využíváme data o každém přístupu k naší online nabídce (takzvané serverové logy). K údajům o přístupech patří jméno a URL adresa stahovaného souboru, datum a přesný čas návštěvy, přenesený objem dat, hlášení o úspěšném požadavku (stavový kód HTTP), typ a verze prohlížeče, operační systém, URL referer (tedy předchozí navštívená stránka), IP adresa a internetový provider. Tato protokolovací data využíváme, bez přiřazování k Vaší osobě či další tvorby profilů pro statistické vyhodnocování, za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace naší online nabídky, ale také k anonymní evidenci počtu uživatelů naší webové stránky (traffic), jakož i k analýze rozsahu a způsobu využití naší webové stránky, služeb a datového provozu, dále k hledání chyb, jejich odstraňování a ke zlepšování našich služeb. Vyhrazujeme si právo dodatečně prověřovat protokolovací data, jestliže na základě konkrétních indicií máme oprávněné podezření na protiprávní použití. IP adresy dočasně uchováváme v logovacích souborech, je-li to nezbytné k bezpečnostním účelům. IP adresy uchováváme také tehdy, máme-li konkrétní podezření o trestném činu v souvislosti s použitím naší webové stránky. Jako součást Vašeho účtu kromě toho uchováváme datum Vaší poslední návštěvy (např. při registraci, přihlašování, klikání do odkazů atd.).

 

2.       E-mailový kontakt

 

Jestliže s námi navážete kontakt (např. prostřednictvím kontaktního formuláře či e-mailem), uchováváme Vaše údaje, abychom mohli požadavek zpracovat a také pro případ, že vzniknou další otázky. Další osobní údaje uchováváme a využíváme jen tehdy, jestliže s tím vyslovíte souhlas nebo je to podle zákona přípustné i bez zvláštního souhlasu.

 

3.       Právní základy a doba uchovávání

 

Právním základem pro zpracování dat podle předcházejících bodů je článek 6 odst. 1 písmeno f) GDPR. V souvislosti se zpracováním dat se k našim zájmům řadí zejména zajištění provozu a bezpečnosti webových stránek, zvýšení uživatelské přívětivosti webových stránek, jakož i zpracování Vašich požadavků prostřednictvím našich kontaktních formulářů.

 

Není-li uveden speciální důvod postupovat jinak, osobní údaje uchováváme jen tak dlouho, dokud je to nezbytné k plnění sledovaných účelů.

   IV.           Vaše práva jakožto subjektu údajů

 

Podle relevantních právních předpisů Vám přísluší různá práva ve vztahu k Vašim osobním údajům. Chcete-li tato práva uplatnit, Vaši žádost zašlete:

Ø   e-mailem na adresu Data.Protection.Officer@tel.io

Ø   nebo poštou s využitím jednoznačné identifikace Vaší osoby na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů (Datenschutzbeauftragter, Telio Management GmbH, Holstenstraße 205, 22765 Hamburg, Německo).

Ø   nebo prostřednictvím našich kontaktních formulářů na webových stránkách tel.io či mytel.io

 

Níže najdete přehled Vašich práv.

 

1.       Právo na informace a přístup k osobním údajům

 

Máte kdykoliv právo obdržet od nás potvrzení, zda jsou zpracovávány Vaše osobní údaje. Je-li tomu tak, máte právo od nás požadovat bezplatnou informaci o osobních údajích, které o Vás uchováváme, společně s kopií těchto dat. Dále Vám náleží právo na následující informace:

 

Ø   účely zpracování;

 

Ø   kategorie zpracovávaných osobních údajů;

 

Ø   příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo ještě budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

 

Ø   je-li to možné, plánovaná doba uchovávání osobních údajů, nebo není-li možné tuto dobu určit, kritéria použitá k jejímu stanovení;

 

Ø   existence práva požadovat od správce opravu či výmaz Vašich osobních údajů nebo požadovat omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

 

Ø   právo podat stížnost u dozorového úřadu;

 

Ø   veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás;

 

Jako zodpovědný podnik se zříkáme možnosti automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování podle článku 22 odst. 1 a 4 GDPR.

 

2.       Právo na opravu

 

Máte právo požadovat, abychom neprodleně opravili nesprávné osobní údaje, které o Vás

vedeme. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

3.       Právo na výmaz („Právo být zapomenut“)

 

Máte právo požadovat od nás, abychom neprodleně vymazali Vaše osobní údaje a my máme povinnost osobní údaje neprodleně vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 

Ø   Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

 

Ø   Odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje podle článku 6 odst. 1 písm. a) nebo článku 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.

 

Ø   Podle článku 21 odst. 1 GDPR vznesete námitku proti zpracování dat a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo podle článku 21 odst. 2 GDPR vznesete námitku proti zpracování.

 

Ø   Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

 

Ø   Výmaz osobních údajů je nutný ke splnění právní povinnosti stanovené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které se na nás vztahují.

 

Ø   Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.

 

Jestliže jsme osobní údaje zveřejnili a podle článku 17 odst. GDPR máme povinnost je vymazat, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, abychom informovali správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je žádáte o výmaz veškerých odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopie či replikace.

 

4.       Právo na omezení zpracování

 

Máte právo požadovat od nás, abychom omezili zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 

Ø   popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli ověřit přesnost osobních údajů,

 

Ø   zpracování je protiprávní, ale Vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho požadujete omezit jejich použití;

 

Ø   osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, anebo

 

Ø   jste vznesli námitku proti zpracování podle článku 21 odst. 1 GDPR, dokud není ověřeno, zda oprávněné důvody našeho podniku převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 

5.       Právo na přenositelnost údajů

 

Máte právo získat svoje osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, jestliže:

 

Ø   zpracování je založeno na souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo článku 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a

 

Ø   zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 máte právo na to, abychom osobní údaje přímo předali jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

 

6.       Právo vznést námitku

 

Máte právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů uskutečňovanému na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f); to platí též pro profilování založené na těchto ustanoveních. Osobní údaje dále nezpracováváme, pokud nemůžeme prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

 

7.       Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

8.       Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 

Máte právo podat stížnost u Hamburského pověřence pro ochranu osobních údajů a svobodu informací (Hamburgischer Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg, Německo), jakož i v členském státě Vašeho bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa údajného porušení předpisů, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní.

     V.           Bezpečnost dat

 

Usilujeme o maximální možnou ochranu Vašich dat v rámci platných zákonů o ochraně osobních údajů a technických možností. Vaše osobní údaje přenášíme v šifrované podobě. Používáme šifrovací systémy SSL (Secure Socket Layer), upozorňujeme však na to, že přenos dat na internetu (např. při e-mailové komunikaci) může mít bezpečnostní mezery. Data není možné dokonale ochránit před přístupem třetích stran. Navíc nezaručujeme dostupnost naší nabídky v konkrétních časech; nemůžeme vyloučit výskyt poruch, přerušení činnosti či výpadků. Pravidelně a pečlivě zálohujeme servery, které využíváme.

   VI.           Automatizovaná individuální rozhodování

 

Nedochází k automatizovanému rozhodování na základě shromážděných osobních údajů.

  VII.           Předávání dat třetím stranám, data se nepřenášejí do zemí mimo EU

 

Vaše osobní údaje zásadně využíváme jen v rámci našeho podniku.Jestliže k plnění smluv využijeme služeb třetí strany, osobní údaje jim předáme jen v rozsahu nezbytném pro poskytnutí příslušné služby. Jestliže pro nás určité části zpracování dat zajišťuje jiný subjekt (dále jen „zpracovatel“), zavazujeme tohoto zpracovatele smluvně k tomu, aby s osobními údaji nakládal pouze v souladu s požadavky zákonů na ochranu osobních údajů a zaručoval ochranu práv subjektu údajů. Data nepředáváme ani neplánujeme předávat na místa mimo EU ani osobám mimo EU.

VIII.           Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Máte-li otázky nebo pochybnosti týkající se ochrany osobních údajů, obraťte se s nimi prosím

na našeho koncernového pověřence pro ochranu osobních údajů, prostřednictvím e-mailové adresy Data.Protection.Officer@tel.io .