Pojmem „MYTEL.IO“ se rozumí služba poskytovaná BVfon Czech Telecommunication, s.r.o., která je předmětem smlouvy uzavřené mezi BVfon a uživatelem.

Preambule

Registrací jako uživatel služeb MYTEL.IO souhlasíte s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro službu MYTEL.IO (dále jako „VOP").

BVfon Czech Telecommunication, s.r.o., poskytuje služby MYTEL.IO v rámci domény nejvyššího řádu mytel.io. Všechny webové stránky (mytel.io, bvfon.cz, mytelio.com, mojetelio.cz, telio.cz), z nichž BVfon Czech Telecommunication, s.r.o. poskytuje služby MYTEL.IO, se dále souhrnně označují jako „MYTEL.IO webové stránky“ či „webové stránky MYTEL.IO“.

Tyto VOP upravují smluvní vztah mezi uživatelem a BVfon Czech Telecommunication, s.r.o.

Uživatel uzavírá smlouvu o využívání služeb MYTEL.IO se společností BVfon Czech Telecommunication, s.r.o., IČO: 276 60 168, se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 11000, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 122275 (dále jako „BVfon“). Všechny další kontaktní údaje, informace z obchodního rejstříku a jméno osoby oprávněné k zastupování BVfon jsou k dispozici ve sdělení „Legal notice“ dostupném na webových stránkách MYTEL.IO. BVfon může poskytnout některé služby MYTEL.IO prostřednictvím propojených společností a dalších společností ze skupiny Telio Group. BVfon může poskytnout některé ze služeb MYTEL.IO také prostřednictvím jiných společností, které nepatří do skupiny Telio Group.

Služby nabízené BVfon se vztahují výhradně na zletilé osoby.

Uživatel má přístup k VOP, může je kdykoliv vytisknout nebo stáhnout, a to i po uzavření smlouvy použitím odkazu na „VOP“, který je přístupný ze všech webových stránek MYTEL.IO.

 1. Předmět smlouvy
  1. MYTEL.IO webové stránky nabízejí uživatelům možnost provádět online platby na uživatelský účet Telio vězňů, kteří mají přístup k systému Unity.
  2. BVfon neposkytuje vězňům v České republice služby elektronických komunikací svým vlastním jménem. Jedná pouze jako poskytovatel služeb pro Vězeňskou službu ČR, která nabízí vězňům přístup k systému Unity spolu s koncovým zařízením.
  3. Jakékoli použití služeb a obsahu nabízených skrze MYTEL.IO webové stránky, s výjimkou možností poskytovaných BVfon, vyžaduje předchozí písemný souhlas BVfon.
  4. BVfon zpracovává pouze údaje a/nebo informace poskytované uživatelem v takovém rozsahu, aby tyto údaje a/nebo informace neporušily jakékoli právní předpisy, zejména trestněprávní předpisy nebo tyto VOP. BVfon může odstranit nelegální údaje a/nebo informace bez předchozího upozornění.
  5. Uživatel bere na vědomí, že 100% dostupnost MYTEL.IO webových stránek není z technických důvodů možná. Nicméně BVfon bude usilovat o to, aby MYTEL.IO webové stránky byly přístupné neustále, jak jen to bude možné. Zejména údržba, problémy se zabezpečením či funkčností, jakož i okolnosti nezávislé na BVfon, jako například přerušení veřejných komunikačních sítí, výpadky proudu, atd. mohou vést k poruchám nebo dočasnému pozastavení služeb na webových stránkách MYTEL.IO.
  6. BVfon nabízí uživatelům pouze platformu k využívání nabízených služeb a pro tento účel poskytuje technické aplikace, které toto využívání umožňují v rámci platných zákonů. S výjimkou monitorování nelegálního obsahu BVfon není zapojen do komunikace mezi uživateli a vězni. V případě, že by uživatelé uzavřeli jakékoliv dohody či smlouvy s vězni prostřednictvím webových stránek MYTEL.IO, BVfon nebude považován za jakkoliv zapojeného do této činnosti a za žádných okolností nebude považován za smluvní stranu. Výhradně uživatelé a vězni jsou plně odpovědni za uzavření a plnění jakýchkoliv jimi sjednávaných či uzavřených smluv. MYTEL.IO nemá žádné povinnosti v souvislosti s takovou smlouvou uzavřenou mezi uživatelem a vězněm. BVfon není odpovědný za jakékoliv porušení povinností uživateli či vězni vyplývajících ze smluv mezi nimi uzavřených.
  7. BVfon má povinnost bez zbytečného odkladu převést veškeré peněžní prostředky, které byly odeslány prostřednictvím webových stránek MYTEL.IO, na příslušný uživatelský účet vězně Telio. BVfon k těmto prostředkům nezískává jakákoliv jiná práva, přičemž jedinou povinností ve vztahu k těmto prostředkům je jejich výše uvedené převedení bez zbytečného odkladu. Uživatelský účet Telio může být vyrovnán výlučně s příslušnými vězni. Nároky uživatelů k prostředkům na účtu jsou vyloučeny. BVfon není odpovědný za chybné uvedení údajů uživatelem nebo za jakákoliv jiná jednání, činnosti či opomenutí ze strany vězňů ve vztahu k uživatelskému účtu Telio. BVfon zejména neposkytuje žádnou záruku, že uživatelský účet Telio uvedený při on-line platbě skutečně náleží vězni, v jehož prospěch má být platba učiněna. Uživatelé jsou výlučně a samostatně odpovědní za uvedení správného uživatelského účtu Telio při užívání služeb prostřednictvím MYTEL.IO webové stránky.
  8. Uživatel hradí náklady na využívání služeb nabízených skrze webové stránky MYTEL.IO, resp. uhradí poplatek za provedení online platby, a to ve výši 6,- Kč za každou platbu na uživatelský účet vězně Telio ve výši méně než 500,- Kč včetně DPH. Za provedení online platby na uživatelský účet vězně Telio ve výši 500,- Kč včetně DPH a více uživatel poplatek hradit nemusí. Nestandardní poplatky za provedení online platby (zejm. za platby ze zahraničí) uhradí sám uživatel. Uživatel může provést online platbu na uživatelský účet vězně Telio ve výši 250,- Kč nebo 500 Kč anebo 1000,- Kč včetně DPH.
 2. Registrace, prohlášení při registraci
  1. Uživatelé se mohou za účelem využívání jednotlivých služeb MYTEL.IO registrovat na webových stránkách MYTEL.IO. Uživatelé tedy mohou služby MYTEL.IO využívat i bez registrace. BVfon si však vyhrazuje právo kdykoliv po předchozím oznámení v souladu s článkem 12.2 VOP požadovat předchozí registraci uživatele pro využívání služeb MYTEL.IO.
  2. Uživatel prohlašuje, že veškeré údaje poskytnuté při registraci a/nebo při platbě jsou pravdivé a kompletní. Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat BVfon ohledně jakýchkoliv změn údajů. Použití pseudonymů nebo uměleckých jmen se zakazuje. V případě jakéhokoliv porušení této povinnosti uživatelem má BVfon právo s okamžitou účinností ukončit smluvní vztah mezi BVfon a uživatelem a vymazat jakékoliv uložené údaje a veškeré informace uložené pro dotyčného uživatele, a to bez předchozího upozornění uživatele.
  3. Uživatel prohlašuje, že je v okamžiku registrace a/nebo platby zletilý.
  4. Uživatel si při registraci zvolí heslo. Uživatel je povinen uchovat své heslo v tajnosti. BVfon neposkytne heslo uživatele třetím stranám a ani ho nebude po uživateli požadovat s výjimkou přihlášení k uživatelskému účtu.
  5. Dokončením registračního procesu odesláním kontaktních údajů při platbě uživatel předkládá nabídku na uzavření smlouvy na využívání služeb nabízených na webových stránkách MYTEL.IO. BVfon tuto nabídku přijme schválením uživatele pro využívání služeb nabízených na webových stránkách MYTEL.IO. Smlouva mezi uživatelem a BVfon je uzavřena tímto schválením.
  6. Každý uživatel se může registrovat pouze jednou a každý uživatel si může vytvořit pouze jeden uživatelský profil. V případě porušení tohoto ustanovení má BVfon právo s okamžitou účinností ukončit smluvní vztah mezi BVfon a uživatelem a vymazat jakékoliv uložené údaje a veškeré informace uložené pro dotyčného uživatele, a to bez předchozího upozornění uživatele.
  7. Pro BVfon je technicky nemožné s jistotou určit, zda uživatel či vězeň registrovaný na webových stránkách MYTEL.IO je skutečně osobou, o které to uživatel či vězeň prohlašuje. Proto BVfon negarantuje skutečnou identitu uživatele a/nebo vězně. Každý uživatel či vězeň se tak sám musí ujistit o skutečné identitě vězně či uživatele.
 3. Právo spotřebitele na odstoupení

  Pokud uživatel využívá služby MYTEL.IO mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, použijí se na uživatele následující ustanovení jako na spotřebitele tak, jak je definován v § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“). Tento článek 3 VOP se vztahuje pouze na odstoupení od smlouvy ve smyslu ustanovení o spotřebitelských smlouvách § 1829 a násl. občanského zákoníku; nepoužije se v případě ukončení smlouvy z jiných důvodů.

  1. Právo na odstoupení

   Uživatel má právo na odstoupení od této smlouvy ve lhůtě stanovené pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení činí 14 dní počínaje dnem následujícím po dni, kdy byla uzavřena smlouva.

   Za účelem uplatnění práva na odstoupení od smlouvy uživatel musí oznámit BVfon, že odstupuje od smlouvy, a to písemně na adresu BVfon Czech Telecommunication, s.r.o., Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 11000, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách MYTEL.IO.

   Pro zachování lhůty pro odstoupení postačí, je-li oznámení o odstoupení od smlouvy odesláno BVfon nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení.

  2. Následky odstoupení

   Pokud uživatel od této smlouvy odstoupí, BVfon bez zbytečného odkladu vrátí peněžní prostředky přijaté od uživatele (snížené o částku uvedenou v dalším odstavci a poplatek za převod peněžních prostředků zpět na účet uživatele) do 14 dnů ode dne, ve kterém BVfon obdržel oznámení o odstoupení. Pokud není s uživatelem dohodnuto jinak, vrácení peněžních prostředků proběhne stejným způsobem, jaký byl použit uživatelem při původní platbě. Uživateli nese náklady spojené s vrácením peněžních prostředků na účet uživatele (zejm. náklady na poplatek za bankovní převod).

   Pokud uživatel požádal o zahájení poskytování služby MYTEL.IO během lhůty pro odstoupení a vězeň již peněžní prostředky zaslané na jeho uživatelský účet Telio využil, je uživatel povinen zaplatit BVfon za služby již poskytnuté ze strany BVfon, a to v poměrné části sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Uživateli tedy budou vráceny peněžní prostředky snížené o částku, kterou vězeň již ze svého uživatelského účtu Telio využil, a snížené o poplatek za převod peněžních prostředků zpět na účet uživatele.

   Uživatel může pro odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář, který tvoří Přílohu č. 1 VOP.

 4. Povinnosti uživatele
  1. Uživatel je povinen:
   1. uvádět pouze pravdivé a neklamavé údaje a nepoužívat pseudonymy a umělecká jména pro účely registrace a platby, při používání služby a při komunikaci s vězni;
   2. dodržovat platné a účinné právní předpisy a dbát na práva třetích osob během využívání obsahu a služeb na webových stránkách MYTEL.IO; uživateli se zakazuje, zejména nikoliv však výlučně, užívat pornografický obsah nebo obsah jakkoliv porušující právní předpisy na ochranu nezletilých, inzerovat, nabízet či prodávat pornografické produkty nebo produkty porušující právní předpisy na ochranu nezletilých, nedůvodně obtěžovat ostatní vězně a to zejména prostřednictvím spamu, užívat obsah chráněný právem (např. práva na ochranu autorství, práva na ochranu průmyslového vlastnictví) bez náležitého oprávnění tak činit, inzerovat, nabízet či prodávat zboží či služby chráněné právem, vykonávat či prosazovat jakékoliv protisoutěžní či nekalosoutěžní aktivity zahrnující např. řetězová či pyramidová schémata pro získávání zákazníků;
   3. zdržet se následujících obtěžujících aktivit, i když jimi nedochází k přímému porušování právních předpisů, např. komunikování s explicitně či implicitně obsahujícím sexuálním motivem;
  2. Uživateli se zakazuje vykonávat následující aktivity: využívání mechanismů, softwaru či skriptování v souvislosti s užíváním webových stránek MYTEL.IO. Uživateli se však umožňuje využívat uživatelské rozhraní a software jemu poskytnutý v rámci služeb MYTEL.IO nabízených na webových stránkách MYTEL.IO. Dále se uživateli zakazuje využívat šifrovací či kódovací programy, mechanismy či protokoly; veřejně rozšiřovat obsah MYTEL.IO webových stránek a jakákoliv další aktivita, která by zasahovala do funkčnosti celého systému MYTEL.IO a jeho infrastruktury, zejména nikoliv však výlučně jeho bezdůvodné přetěžování.
  3. Uživatel je povinen provést platbu z platební karty, ke které má odpovídající oprávnění. V případě, že BVfon neobdrží peněžní prostředky z důvodu neoprávněného použití platební karty nebo z jiného obdobného důvodu, není BVfon povinen převést peněžní prostředky (dobít kredit) na účet vězně Telio.
 5. Změna služeb na webových stránkách MYTEL.IO

  BVfon si vyhrazuje právo kdykoliv po předchozím oznámení dle článku 12.2 VOP změnit služby MYTEL.IO sjednané s uživatelem.

 6. Ukončení smlouvy, vrácení plateb učiněných předem
  1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. V případě, že bude vězeň propuštěn a nebude tedy nadále využívat svůj uživatelský účet Telio, smlouva bez dalšího skončí.
  2. Uživatel i BVfon mohou kdykoliv vypovědět smlouvu bez udání důvodu s výpovědní dobou 14 dnů ode dne doručení výpovědi. Registrace může být ukončena prostřednictvím kontaktního formuláře přístupného z každé internetové stránky MYTEL.IO. Při ukončování registrace musí být uvedeno uživatelovo jméno a e-mailová adresa uživatele registrovaná pro účely využívání služeb MYTEL.IO.
  3. Bvfon může odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností v případě podstatného porušení smlouvy uživatelem, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy se BVfon dozvěděl o podstatném porušení smlouvy uživatelem. Za podstatné porušení smlouvy uživatelem se považuje takové porušení, o němž uživatel porušující smlouvu již při uzavření věděl nebo musel vědět, že by BVfon smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal. Za podstatné porušení smlouvy uživatelem se považují zejména tyto skutečnosti: pokud uživatel nejedná v souladu s právními předpisy; pokud poruší jakoukoliv trestněprávní normu; pokud uživatel podněcuje plánování či spáchání trestného činu; pokud uživatel poruší jakoukoliv smluvní povinnost, především pak ty vyjmenované v článcích 2 a 4 těchto VOP; pokud uživatel podporuje spolky či sdružení nebo jejich postupy či činnosti, pokud ty jsou zvýšeně monitorovány bezpečnostními složkami; pokud uživatel způsobí škodu jednomu či více ostatním uživatelům a/či vězňům; pokud je uživatel členem zakázaných sekt či jiných náboženských uskupení hlásícím se k porušování základních lidských práv a svobod.
  4. V případě, že nastane skutečnost, která se považuje za podstatné porušení smlouvy a je důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany BVfon ve smyslu ustanovení 6.2 těchto VOP, BVfon může uživateli uložit následující sankce, a to nezávisle na ukončení smluvního vztahu ve smyslu ustanovení 6.2 VOP: vymazání veškerých údajů a informací příslušného uživatele, upozornění či přímo zablokování přístupu ke službám na webových stránkách MYTEL.IO.
  5. V případě ukončení smlouvy podle tohoto článku BVfon vyplatí dotyčnému vězni zbývající částku na jeho uživatelském účtu Telio po odečtení poplatku za převod peněžních prostředků ve výši 6,- Kč. V případě, že částka na uživatelském účtu vězně Telio činí 10,- Kč a méně, tak se tato částka dotyčnému vězni nevyplácí. V případě, že poplatek za převod peněžních prostředků na bankovní účet vězně bude v neobvyklé výši (zejm. z důvodu zahraničního převodu), tak BVfon vyplatí dotyčnému vězni zbývající částku na jeho uživatelském účtu Telio sníženou o tyto poplatky; v případě, že po odečtení těchto poplatků činí zbývající částka 10,- Kč a méně, tak se zbývající částka dotyčnému vězni nevyplácí.
 7. Odpovědnost za obsah, údaje a informace uživatelů
  1. BVfon neodpovídá za obsah údaje či jiné informace poskytnuté uživatelem při využívání služeb MYTEL.IO. BVfon neodpovídá zejména za to, že takový obsah, údaje či jiné informace jsou pravdivé nebo že splňují zvláštní účel nebo slouží k naplnění tohoto účelu.
  2. Pokud uživatel zjistí, že jakékoliv používání webových stránek MYTEL.IO je protizákonné nebo v rozporu se smlouvou (včetně používání pseudonymů a falešných identit), může tuto činnost nahlásit skrze formulář přístupný z každé webové stránky MYTEL.IO.
 8. Zákaznický servis / podpora

  Uživatel může ohledně svého smluvního vztahu s BVfon či ohledně služeb poskytovaných v rámci takového vztahu komunikovat přímo s BVfon skrze kontaktní formulář přístupný z každé webové stránky MYTEL.IO či dopis zaslaný poštou.

 9. Odpovědnost BVfon

  BVfon (a jím zmocnění zástupci) v rozsahu přípustném příslušnými právními předpisy odpovídají pouze za škodu – nezávisle na jejím právním základě – způsobenou úmyslným podstatným porušením smluvní povinnosti nebo podstatným porušením smluvní povinnosti z hrubé nedbalosti. Odpovědnost za škodu je však limitována co do rozsahu na škodu, která mohla být rozumně předvídatelná v době porušení.

  Toto omezení se neuplatní, pokud je škoda kryta pojištěním BVfon a pojistitel výši škody způsobené ze strany BVfon kompenzoval. Toto se nedotýká újmy způsobené člověku a majetkové škody podle příslušných ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody způsobené vadou výrobku.

 10. Odpovědnost uživatele
  1. Uživatel odškodní jakékoliv nároky BVfon, včetně nároků na náhradu škody, které by mohly být uplatňovány ostatními uživateli a/nebo vězni a/nebo třetími osobami vůči BVfon z důvodu porušení jejich práv uživatelem při užívání služeb poskytovaných na webových stránkách MYTEL.IO. Uživatel nese všechny rozumně očekávatelné náklady spolu s účelně vynaloženými náklady na právní zastoupení BVfon způsobené takovými porušeními práv třetích osob. Tím nejsou dotčena jakákoliv další práva včetně nároků na náhradu škody ze strany BVfon.
  2. Pokud uživatelovo využívání služeb poskytovaných prostřednictvím webových stránek MYTEL.IO způsobí porušení práv třetích osob k duševnímu vlastnictví, uživatel je povinen na vlastní náklady a po uvážení ze strany BVfon získat oprávnění k užití takto chráněného obsahu nebo je povinen zajistit, aby užitím takového obsahu nedošlo k porušení práv třetích osob k duševnímu vlastnictví. Pokud by k porušení práv třetích osob užíváním služeb MYTEL.IO došlo, uživatel je povinen zdržet se takového užívání v rozporu se smlouvou či právními předpisy, a to okamžitě na základě výzvy ze strany BVfon.
 11. Ochrana osobních údajů
  1. BVfon si uvědomujeme velký význam, jaký uživatelé a vězni přikládají citlivému nakládání se všemi údaji poskytnutými od uživatelů. BVfon proto splňuje příslušné právní předpisy České republiky a Evropské unie na ochranu osobních údajů (zejm. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a směrnice a nařízení EU vztahující se k ochraně osobních údajů). BVfon zejména nesmí poskytnout nebo jinak odtajnit jakékoliv osobní údaje uživatelů třetím osobám bez zmocnění tak učinit. Podrobnosti zpracování osobních údajů uživatelů jsou blíže upraveny v dokumentu „Informace o ochraně osobních údajů“ který je nedílnou součástí těchto VOP.
  2. Kdykoliv uživatel navštíví nebo použije webové stránky MYTEL.IO budou nahrány a zaznamenány následující údaje: název každé navštívené webové stránky, použitý prohlížeč, operační systém a požadovaná doména, datum a čas přístupu, doba použití, použité vyhledávací nástroje, jména vězňů a číslo účtu uživatelů, v jehož prospěch byly on-line platby učiněny, a IP adresa uživatele.
  3. BVfon upozorňuje na to, že platba na uživatelský účet Telio neznamená, že dotyčnému vězni bude skutečně umožněno tento kredit využívat. Využívání systému Unity podléhá výlučně pravidlům a pokynům příslušné věznice. BVfon nezaručuje ani jinak neodpovídá za to, že vězňům bude povoleno a/nebo umožněno využívat kredit na jejich uživatelských účtech Telio.
 12. Závěrečná ustanovení
  1. Smlouva a jakékoliv dodatky k ní musí mít písemnou podobu, za kterou se považuje i elektronická forma. Neexistují žádné vedlejší dohody.
  2. BVfon si vyhrazuje právo změnit tyto VOP v přiměřeném rozsahu i bez udání důvodu a/nebo zejména z důvodu změny právních předpisů dopadajících na tento smluvní vztah, změny obchodní politiky BVfon, změny majetkových poměrů BVfon apod. BVfon může tyto VOP změnit kdykoliv po předchozím oznámení změny VOP, přičemž změna VOP se oznámí uživateli zveřejněním nových VOP na webových stránkách MYTEL.IO. Uživatel může z důvodu změny VOP vypovědět smlouvu nejpozději do 4 týdnů od oznámení změny VOP prostřednictvím webových stránek MYTEL.IO, a to s výpovědní dobou 2 týdny od doručení uživatelovy výpovědi BVfon. Jakýmkoliv užitím služeb MYTEL.IO uživatelem se nové znění VOP považuje schválené uživatelem a uživatel v takovém případě nemá právo vypovědět smlouvu z důvodu změny VOP.
  3. Není-li dohodnuto jinak, uživatel může učinit veškerá prohlášení vůči BVfon prostřednictvím kontaktního formuláře přístupného z každé webové stránky MYTEL.IO nebo poštou na adresu sídla BVfon. BVfon může zaslat jakákoliv prohlášení vůči uživateli e-mailem,nebo dopisem na adresy specifikované uživatelem v aktuálních kontaktních údajích na jeho uživatelského účtu.
  4. Pokud by jakékoliv ustanovení těchto VOP bylo nebo se stalo neplatným, nemá to na žádný vliv na platnost ostatních ustanovení VOP, která tak zůstávají v platnosti.
  5. Místem plnění smlouvy je sídlo BVfon registrované v obchodním rejstříku.
  6. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  7. V rozsahu přípustném právní předpisy jsou k řešení sporů vyplývajících ze smlouvy příslušné české soudy, v jejichž obvodu se nachází sídlo BVfon. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz., na kterou se můžete obrátit se svou stížností. Při řešení sporů ze smlouvy je možné využít také on-line platformu nacházející se na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  8. VOP se řídí právním řádem České republiky a vylučují použití pravidel mezinárodního práva soukromého a Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží.

Praha, 1. května 2017

Příloha č. 1 – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Vyplňte tento formulář a pošlete v písemné podobě poštou nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách MYTEL.IO v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

BVfon Czech Telecommunication, s.r.o.

IČO: 276 60 168,

sídlo: Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 11000

Oznamuji tímto, že odstupuji od smlouvy uzavřené se společností BVfon Czech Telecommunication, s.r.o. o využívání služby MYTEL.IO.

Jméno a příjmení uživatele:

Trvalé bydliště uživatele:

Doručovací adresa uživatele:

Emailová adresa uživatele:


Podpis uživatele:

V _____________________ dne _______________

______________________________